Hamarivani.com

संस्‍कृतजगत्

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वृषभदेव: - वाक्‍यपदीयस्‍य प्रथमकाण्‍डे (ब्रह्मकाण्‍डे) टीका । पुण्‍यराज: - वाक्‍यपदीयस्‍य द्वितीये काण्‍डे टीका । हेलाराज: (11तमे ईसवीये) - वाक्‍यपदीयस्‍य त्रिषु काण्‍डेषु टीका । सम्‍प्रति केवलं तृतीयकाण्‍डे एव टीका उपलभ्‍यते । मण्‍डनमिश्र: (69...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 12, 2017, 8:34 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - नागेशभट्ट: । अपरनाम: - नागोजिभट्ट: वर्ण: - ब्राह्मण: गोत्रम् - स्थितिकालम् - प्रायेण 1670-1750ई. (अनुमानितम्) शास्‍त्रज्ञानम् - व्‍याकरणम्, साहित्‍यम्, अलंकार:, दर्शनम्, ज्‍योतिषम् पिता - शिवभट्ट: माता - सतीदेवी गुरु - हरिदीक्षित: जन्‍मस्‍थानम्...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 10, 2017, 7:55 am
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); कविनाम - आचार्य वरदराज स्थितिकालम् - प्रायेण 1475 ई. (अनुमानित:) शास्‍त्रज्ञानम् - व्‍याकरणम् पिता - दुर्गातनय: माता - अज्ञात गुरु - भट्टोजिदीक्षित: जन्‍मस्‍थानम् - महाराष्‍ट्रम् निवासस्‍थानम् - महाराष्‍ट्रम् काव्‍यकृतय: - लघुसिद्धान्‍तकौमुदी, मध्...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 8, 2017, 8:11 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - भट्टोजिदीक्षित: वर्ण: -  महाराष्‍ट्रीय ब्राह्मण: स्थितिकालम् - प्रायेण 1450 ई. (अनुमानित:) शास्‍त्रज्ञानम् - व्‍या‍करणम्, न्‍याय:, वेदान्‍त: पिता - लक्ष्‍मीधर: भ्राता - रंगोजिभट्ट: माता - अज्ञात गुरु - शेषकृष्‍ण:(व्‍याकरण), अप्‍पयदीक्षित:(व...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 7, 2017, 7:04 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - कैयट: आश्रित: -  उप‍ाधि: - प्रदीपकार: वर्ण: - कश्‍मीरीब्राह्मण: गोत्रम् -  स्थितिकालम् -1090 विक्रमी (युधिष्ठिरमीमांसकानुसारम्) शास्‍त्रज्ञानम् - पिता - श्री जैयट: माता - अज्ञात गुरु - महेश्‍वर: शिष्‍य: - उद्योतकर: (प्रमुखशिष्‍य:) जन्‍मस्‍थानम...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 6, 2017, 8:36 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - भर्तृहरि: आश्रित: - एष: स्‍वयमेव राजा आसीत् पुनश्‍च अस्‍य लघुभ्राता आसीत् महाराजविक्रमादित्‍य: एवं जनश्रुतिद्वारा ज्ञायते । उप‍ाधि: - महायोगी, महावैयाकरण वर्ण: - क्षत्रिय: स्थितिकालम् - प्रायेण 340 ई. (अनुमानितं विवादितं च) शास्‍त्रज्ञ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 5, 2017, 10:01 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - जयादित्‍य-वामनौ (जयादित्‍यश्‍च, वामनश्‍च एतौ द्वौ वैयाकरणौ व्‍याकरणपरम्‍परायाम् समष्टिरूपेण व्‍यव‍हृतौ ।) आश्रित: - अज्ञात उप‍ाधि: - काशिकाकार वर्ण: - गोत्रम् -  स्थितिकालम् - 600ई.-660ई. (अनुमानितम्) शास्‍त्रज्ञानम् - पिता - अज्ञात माता - ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  December 4, 2017, 6:26 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - पतंजलि: । अन्‍यनाम - गोणिकापुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत्, शेषाहिवर्ण: - ब्राह्मण:   स्थितिकालम् - 1200ई.पू. - 150ई.पू. अनुमानितम् ।  पिता - अज्ञात माता - गोणिका गुरु: - अज्ञात समकालीनराजा - पुष्‍यमित्र शुंग शिक्षा - तक्षशिलाविश्‍वविद्यालये जन...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  November 30, 2017, 9:36 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - कात्यायन:। अन्‍यनाम - वररुचि: वर्ण: - ब्राह्मण: स्थितिकालम् - 2600ई.पू. - 300ई.पू. अनुमानितम् । पिता - अज्ञात माता - अज्ञात गुरु: - अज्ञात शिक्षा - तक्षशिलाविश्‍वविद्यालये जन्‍मस्‍थानम् - दक्षिणभारतम् 'प्रियतद्धितादाक्षिणात्‍या:'कृतय: - वार्...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  November 29, 2017, 10:17 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - पाणिनि:। अन्‍यनाम - दाक्षीसुत:, शलातुरीय: सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्‍य पाणिने: ।  एकदेशविकारे हि नित्‍यत्‍वं नोपजायते ।।   वर्ण: - ब्राह्मण:   स्थितिकालम् - 2800ई.पू. - 500ई.पू. अनुमानितम् ।  पिता - अज्ञात माता - दाक्षी गुरु: - वर्ष:   शिक्षा...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  November 22, 2017, 9:14 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); कविनाम - भट्टनारायण:। आश्रित: - बंगदेशस्‍य (बंगाल) सेनवंशस्‍य प्रवर्तक: गौडाधिपति 'आदिसूर:'। उप‍ाधि: - कवेर्मृगराजलक्ष्‍मण: वर्ण: - ब्राह्मण: गोत्रम् - शाण्डिल्‍य स्थितिकालम् - 750-850 अनुमित: । शास्‍त्रज्ञानम् - योग, सांख्‍य, वैष्‍णवदर्शन, छन्‍दशास्‍त्...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  October 2, 2017, 3:45 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ग्रन्‍थनाम - कादम्‍बरी विधा - कथा (गद्यमहाकाव्‍यम्) उपजीव्‍यम् - वृहत्‍कथा रचनाकार: - महाकवि बाणभट्ट: नायक: - महाराजशूद्रक: (चन्‍द्रापीड:) प्रतिनायक: - नायिका - कादम्‍बरी प्रधानरस: - श्रृंगाररस: प्रमुखगुण: - ओजगुण: रीति: - पांचाली रीति: वृत्ति: - कथासार...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  September 27, 2017, 4:20 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); पात्रम् (बर्तन) चमस: (चम्मच) घट:, कुम्भ : (घडा) चषक: (गिलास) हसन्ती (अंगीठी) दर्वी (कलछुल)  काचघटी (कांच का जार) धिषणा (तसला) हस्ताधावनी, पतद्ग्रहा (चिलमची, वाश बेसिन) द्रोणी, उदंचनम् (बाल्टी) काचकंस:, काचचषक: (कांच का गिलास) कन्दु: (केतली) कटाह: (कडाहा) कंस:, करक: (लो...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :शब्‍दकोष:
  September 26, 2017, 9:23 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ग्रन्‍थनाम - वेणीसंहार विधा - नाटकम् उपजीव्‍यम् - महाभारतम् रचनाकार: - भट्टनारायण: नायक: - मध्‍यमपाण्‍डव: भीम: प्रतिनायक: - ज्‍येष्‍ठकौरव: दुर्योधन: नायिका - याज्ञसेनी द्रौपदी प्रधानरस: - वीररस: प्रमुखगुण: - ओजगुण: रीति: - गौडी रीति: वृत्ति: - आरभटी वृत्त...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  September 8, 2017, 9:42 am
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वन्दे मातरम्सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्शस्य श्यामलां मातरम् ।। वन्दे मातरम् ।।  शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीम्सुखदां वरदां मातरम्।। वन्दे मातरम् ।।कोटि-कोटि कण्‍ठ कलकल निनाद कर...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 22, 2017, 4:36 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); शरीरस्‍य प्रायेण सर्वेषां प्रचलितांगानां नाम‍ानि संस्‍कृतभाषायाम् चलचित्रमाध्‍यमेन ।इति ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 21, 2017, 6:26 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});     अस्मिन् च‍लचित्रे चित्रसहितं 50 शाकानां नामानि संस्‍कृतभाषायामस्ति ।इति ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 17, 2017, 1:04 pm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    अत्र द्वौ चलचित्रौ स्‍त: । एकस्मिन् चलचित्रे फलानां नामानि संस्‍कृते (हिन्‍द्यां च) अस्ति । अपरे चलचित्रे पुष्‍पाणां नामानि सन्ति ।    नाधिकं किन्‍तु एतौ द्वौ अपि चलचित्रौ भवतां कृते लाभदायकौ भविष्‍यत: इति आशास्‍महे ।इति ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 11, 2017, 9:41 pm
न शिलासिक्तपाषणमेषा, एषा माता माता अस्ति।युग-युगै: रक्तं नित्त्वा$$याति, देशधर्मसम्बन्धो एषा।।पुत्राणाम बाहुबलमेव, ...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 11, 2017, 9:30 pm
न शिलासिक्तपाषणमेषा, एषा माता माता अस्ति।युग-युगै: रक्तं नित्त्वा$$याति, देशधर्मसम्बन्धो एषा।।पुत्राणाम बाहुबलमेव, मापदंड-अधिकाराणाम।चरणेषु यस्य साहसं वर्तते,नृपो भवति सो ताराणाम।।भवति तदैव गृहँ सदा हि, यस्य रक्षिता परंपरा।व्यापरावृत्ति एवं संधिवृत्तिना,भवति...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 11, 2017, 9:30 pm
न शिलासिक्तपाषणमेषा, एषा माता माता अस्ति ।युग-युगै: रक्तं नित्त्वा$$याति, देशधर्मसम्बन्धो एषा ।।पुत्राणाम् बाहुबलमेव, मापदंड-अधिकाराणाम् ।चरणेषु यस्य साहसं वर्तते,नृपो भवति सो ताराणाम् ।।भवति तदैव गृहँ सदा हि, यस्य रक्षिता परंपरा ।व्यापरावृत्ति एवं संधिव...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 11, 2017, 9:30 pm
उत्तिष्ठ ! नेत्रमुद्घाटय, जलमानीतं मुखप्रक्षालय।याता निशा पंकजो विकसितः।।तेषामुपरि भ्रमरुड्डीतः।चटका: कूजन्ति वृक्षस्योपरि ।दिव्यसुगन्धितपवनो वाति ।दिव्यरक्तता नभसि विभाति ।कलिका निज हासं प्रसारयति ।अभवत् प्रातः सूर्यो$$यात: ।जले प्रदर्शयति निज छायाम् ।मन...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 11, 2017, 9:24 pm
एकता स्वतंत्रता समानता भवेत्।राष्ट्रे चरित्रस्य महानता भवेत्।।कोटिकण्ठसन्ति, गीतमेकराष्ट्रस्य।वर्णास्सन्त्यनेक चित्रमेकराष्ट्रस्य।।रूपसन्त्यनेकभावमेकराष्ट्रस्य।सन्ति शब्द-अनेकार्थमेकराष्ट्रस्य।।चेतना समग्रता समानता भवेत्।राष्ट्रे चरित्रस्य................
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 9, 2017, 5:44 pm
अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहक्र्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहर्दिंवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषव्द्यायुषत्र्यायुषग्र्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः ८०८, ५।४।७७     पञ्चविंशतिरजन्ता निप...
संस्‍कृतजगत्...
Tag :
  August 1, 2017, 1:29 pm
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:
  हमारीवाणी.कॉम पर ब्लॉग पंजीकृत करने की विधि बहुत सरल हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रष्ट के सबसे ऊपर दाईं ओर लिखे ...
  हमारीवाणी पर ब्लॉग-पोस्ट के प्रकाशन के लिए 'क्लिक कोड' ब्लॉग पर लगाना आवश्यक है। इसके लिए पहले लोगिन करें, लोगिन के उपरांत खुलने वाले प...
और सन्देश...
कुल ब्लॉग्स (3821) कुल पोस्ट (181536)