Hamarivani.com

हिमालय की गोद से

ftdqM+k Dohyk vj <qaxk dRxkSa dk vjeku ºosxha  rsfj ek;k dk pDdj ek xkSa dk xkSa cnuke ºosxha esfj vk¡f[k;wa ek rc fcVh pkSeklh gj;kyh NbZa R;kjk Loh.kk NqfPp tc fcVh oqadk esgeku ºosxha E;kjk vjekuks Qj ch HkfYy ekSY;kj NS oqa fnu R;kjk tkUn~ tkUn~ ow ch vc [kjM+k H;ky ºosxhal;kZ jkr fcT;k¡ jSa tq xS.kk twu ns[k nsf[kd fcUlfje~ fdGS oqadk vkt bRxk dqgky ºosxhaesfj fuUn dq fglkc yxkf.k Nha vc esfj vk¡f[k[okc vk¡Unk tk¡nk tc owaek jkst fQd~oky ºosxhadSek [kr.k vc mekG ftdqM+h dq crk ^xhr^  ,d T;w vj dRxk osdk ;[k r ftckG ºosxhaसर्वाधिकार सुरक्षित ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:14 pm
Nq;wa& Nq;wa ek ftØ dRxk E;yq dSj X;kbZ ok>SG ek;k fd yxSfd ftdqfM+e /kSfj X;kbZ okcks> cXr vj gkykrkSa dq D;k iSyh de NkbZ }h pkj Qapk [;kykSa dk gkSfj /kSfj X;kbZ ok esfj uhan okj iSyh D;k de fcjfM+ jSanh NkbZ fcB~xk vk¡[;qae Loh.kkS dk gkSfj /kSfj X;kbZ ok esfj Tofu dk gky r iSGh ir>M+ lh NkbZ vifM+ eq[kM+h fn[kSd pyDokj dSfj X;kbZ ok esfj ftdqfMd mcj lnkfu lqUuiê jSanh NkbZ iê cSfBd Nk¡N vjeuks dh ;[k NksG X;kbZ ok E;kj cld fu NkbZ ,d dne ch ,sfFkj c<+k.kq ia[k yxSfd feFkSa ljZ frEyk iÙkkSae /kSfj X;kbZ ok bRxk tksj ls ftdqM+h /kd/;k.kq Bhd fup ^xhr^  gRFk~ vIMw lq#d esfj ftdqM+h Qj /kSfjd X;kbZ okसर्वाधिकार सुरक्षित ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:11 pm
pSu&peu lC;qa FkSa rckg dSfj X;kbZ ok fuankyh jkR;w¡ FkSa twu lh fcatkGh X;kbZ ok ohadha vUokj r HkfYy dS ;kn NS feFkSa fQchZ rdjkj vk¡[;w¡ nxfM+ dSfj X;kbZ okesfj vk¡[;w¡ FkSa nsfd Loh.kk ehBk ehBk l;kZ ftUnxh dtZnkj dSfj X;kbZ oktSadh [kqn ek M+ek.kq jkSa lnfu ftdqM+h lq#d&„ eyge ?kkS Qj /kSfj X;kbZ ok ftUnxh [kkyh [kjM+k H;ky gqbZa NkbZ ^ xhr ^ ,d >ykd vSfd ekSG~;kj [kwc dSfj X;kbZ okसर्वाधिकार सुरक्षित ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:09 pm
l;kZ ftanxh vf¶Q v¶Qq FkSa [kqT;k.kq jkbZ ow Avkf[kjh lk¡l ryd ;[kqyh jdj;k.kq NkbZ ow AAl;kZ nqfu;k dk nnZ tSy lnkfu vIMk le>ha AvIMk filqMkSa FkSa vf¶Q gFkkSaG Mek.kq NkbZ ow AAl;kZ ftanxh dVS osfd r pqMkifVd ?kke ek ANSy vkf[kj ryd Mkfy;w¡d [kqT;k.kq NkbZ ow AAvkf[kjh lk¡l ryd tXoG.kq jkbZ viMksa FkSa Avf¶Q #.kq vf¶Q v¶Qq FkSa cqF;k.kq NkbZ ow AAcM+k [kjkc gqfUnu mUnw tk.kk dk jLrk ^xhr^ AjMnk jMnk lC;qa FkSa dqN bUuh crk.kq NkbZ ow AAसर्वाधिकार सुरक्षित ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:08 pm
tqU;kfy jkfr;w¡ ek D;kS rw T;w tyk.kh NS ftanxh AQqD;ka dystkSa ek D;kS lqíh ?;w xykf.k jS ftanxh AAE;kjk tksx fy[kha jSa fdyS yM+S lnkfu H;kykSafd AohFkSa lh/kk lkSaxk ckVksa rw Qxr fgVkf.k jS ftanxh AA?kMsd L;SG esjh ftdqfM+ Qj ch IoM.k ns tjk AtSaFkSa lkf[k;w¡  rkrk MkekSaG rw Mekf.k jS ftanxh AAxsM ek;fd ck¡f/kd eh vkt ryd iN~rk.kq NkS A tRxk lqy>k.kq eh mRxk rw vy>k.kh jS ftanxh AANTtk QVykSa lh cksfVa NkbZ esfj oha Qj vaXoky AgMw&gMw QjdSfd feFkSa rw [kwc yeMk.kh jS ftanxh AAl;kZ jkr ok /k/kksMk  nsfd #f.k jkbZ esjh yk'k Qj AtSaFkSa cjlw¡ fcj.kq cksfyd feFkSa rw c[kkf.k jS ftanxh AAohadh rhl ohadk çk.k pksGh dk lh ºos xbZa ^xhr^ Atk rw ch bUuh fxPpk [kksfyd Q...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:07 pm
tqU;kfy jkfr;w¡ ek Loh.kkS cjkr iSVk ns nxMîkck¡f> L;kfj;w¡ ek LGSf.k;w¡ ikf.k isVk ns nxMîkeh cjlw¡ cfV Vijk.kq NkSa ;[k ;[kqyh vaf/k;jkSa ekf[kr gS¡fld tjk bUuS ch mft;yk iSVk ns nxMîkvifM+ vk¡f[k;wa FkS dqbZ #>kS r dc rd th #>kSdqN r varkt ns feFkSa dqN r lS fglkc ns nxMîkfey HkiS;fya gs HkfYy dS vk¡[kk viM+k R;kjk ckukdqN r xYoMh;w¡ dk oqFkSa myfeyk cqjk¡'k ns nxMîkeh dfCc dfCc ekj fnUnq fdVdrky nsf[kd viM+h nsfy }h cw¡nk /kkjk eaxjkS ikf.k cl xkSfyUn rjdk ns nxMîk;q ?kkj] ;q pkSd];q [kG~;ka.k] ;q iUns# lqíh fu Eokjkl;kZ ftanxh cjf[ka fcpjkSa dh vk¡f[k ;[kqyh nxMîkgekjk gky ch ck¡>k dqMkSa <qaxk]QVykSa lh ºos xbZa mUnw jMnk xkSa ij mCcw dfCc Doh fu vk...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:06 pm
viM+k ?kkj ek vf¶Q FkSa [kqT;k.kk jkSa ge vUokj nsf[kd fdyS ,suks FkSa yqdk.kk jkSa ge l;kZ ftUnxh Dokalk jS xbZa çk.k bZa /kjrh dk;[k lqíh& [kkyh <+UMh;q¡ FkSa [kY;k.kk jkSa ge E;kjk ckykfnu Nîqafr lh yefM+ cy bZFkSalqíh o[k mFkSa Qq.M oqaFkSa [kqT;k.kk jkSa ge viM+k gSG]fulqM+k]naUnksGk]cYn ukjkt dSfd[kkyh nks"k nsoh&nscrkSa Qj cy yxk.kk jkSa ge oqa iqaxMh;w¡ fu vkanh vc Mkj Ey;kS p[kqyh;kSa dh?kkj NksfM+d tkSFkSa [kq'kh [kq'kh caf>;k.kka jkSa ge Tok /kk.k NS tykSVkSa]ifV;ykSa]<SiqjkSa /kj.kS yqdk.kSlqíh vêsfp;w¡]FkkSykSa]vYekfj;qa ek dqP;k.kk jkSa ge oha Mkfy [kq.k >f.k fdyS #.kq jS ºoksyq ow vkfnel;kZ ftanxh tSa [kq.k Qxr dqYgM+k iY;k.kk jkSa ge oqa BaxjkSa...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:04 pm
vaf/k;jkSa ek jSdh mfTt;ykSa ls Mj.kk Nu yksx vIMh vUokj nsf[kd ,sauksa Fks; rksM+.kk Nu yksxHkw[k frly ;s dGtqx ek df[k dqbZ fu Eok# ,d gSadk Fks; gsfjd fljQ EoUuk Nu yksx Hkjkslq dUu r dUuqdS dUu dS Qj ch vTtdkyck dkfVd v¶Qq gSadk Fks; xnu /oy.kk Nu yksxlaHkky lDnks r laHkky fy;ka vIMh vIMh dk¡/k HkkjS dk¡/ke /kSfjd cUnwd gSadkfd f'kdkj dUuk Nu yksxftUnxh eh [kq.k ?kftuxkMd mdky Ogs; X;kbZ dUu ckSxk ekfjd ljiV fudy.kk Nu yksxvIM+h ihM+k dk Qapk lj;k eSfQy ek uk [kksfy ^ xhr ^Qxr erycS yk'k dk¡/kkSa /kSfjd ?kqe.kk Nu yksxसर्वाधिकार सुरक्षित ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 9:02 pm
गढ़वाली ग़ज़ल : 1Loh.kk vkaf[k;qa ek dRxk ltkf.k jS rwftdqM+k /kjrh vxk'k dk feGkf.k jS rw ftanxh esjh iSyh /kqok¡jksG gq;ha NkbZlef.k mBM+h;w¡ dk cqjk¡'k ekSG;kf.k jS rwcjlw¡ HkVs; [kqT;k.kq jkSa fe Tok /kk.k ckSG~;k cf.kd>f.k fdGS >ifu;Gh vkaf[k;qa ek yqdkf.k jS rw ok jkr Hkksfr Hkkjh jkr NS rsjh lkSa >f.k D;k fcaxq eh vj D;k fcaxk.kh jS rwd[k fe NekSVk ekfjd cSBîqa jkSa ek;kfd >ka> ek d[k vkaf[k;qa&vkaf[k;qa ek fif.k &fiyk.kh jS rw vc gky ;h Nu fd fe Qj cG lku uk ckp HkX;fu lkU;w¡ &lkU;w¡e HkG~Gq lUdk.kh jS rwR;k# fn;wa jksx p m;kj ch Roh djyh lksP.kq jkSa eh D;k dUu Qxr E;kjk filM+kSa Fks; Mek.kh jS rw rsjh [kqn ek lj;k jkr #.kq d.kk.kq jk...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  August 8, 2017, 8:59 pm
गोपाल दास  "नीरज "' की ग़ज़ल  का गढ़वाली भाषा अनुवाद गोपाल दास  "नीरज "'को सादर समर्पित उनकी एक गजल   का गढ़वाली भाषा अनुवाद                          अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी अबा  दौ  सौण  मा शरारत या मी  दगडी व्हाई म्यार घार  छोड़िक बरखा सर्या मुल...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  April 12, 2015, 5:48 pm
" वूंल बोलि "वूंल बोलि भैज्जि जक्ख पांणि नि वक्ख पांणि पहुँचौलाजक्ख सड़क नि वक्ख गाडी  पहुँचौला जक्ख अस्पताल नि वक्ख डाक्टर  पहुँचौलाजक्ख इस्कूल  नि वक्ख मास्टर पहुँचौला जक्ख कुछ नि  च ब्वै का सौं वक्ख सब्बि  धाणी पहुँचौलाहमर  पाणि कन्नै  ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  April 12, 2015, 4:46 pm
"कतील शफ़ाई "की शायरी का गढ़वाली भाषा अनुवाद "कतील शफ़ाई "को सादर समर्पित उनकी एक शायरी  का गढ़वाली भाषा अनुवाद                    अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी कक्खी  कुई औडळ  ना आ म्यारा बिद्रोल से डरदु  छौं  मी  त्यारा मुल्क़ै रस्मौं -रिवाज से लोग ब्वळ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  April 12, 2015, 1:59 pm
विश्व प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का गढ़वाली भाषा अनुवाद श्रृंखला गोरख पाण्डेय की कविता का गढ़वाली भाषा अनुवाद             तुम्थेय डैर चहज़ार बरस  पुरणु  च वूंकू  गुस्सा हज़ार बरस पुरणी च वूंकि नफ़रात  मी त बस वूंका खत्याँ शब्दोँ थेय ढौल अर तुक  ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  April 11, 2015, 11:47 pm
               विश्व प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का गढ़वाली भाषा अनुवाद श्रृंखला"कतील शफ़ाई "की शायरी का गढ़वाली भाषा अनुवादअनुवादक : गीतेश सिंह नेगी                  हे भगवानदर्दल भोर दे  मेरि  खुचली  हे भगवानफिर चाहे मिथेय बौल्या बणा दे हे भगवान म...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  April 9, 2015, 11:38 pm
                                       "सरकार या सर्रकार "                    हंसोड्या , चुनगेर ,चबोड़्या -चखन्यौर्या - गीतेश सिंह नेगीअब्बा दा चुनौ कुछ अजीब ही ढंग से हूँणा छीं ,अब जब्कि चुनौ अपडा आखिर चरण मा पहुँची ग्यईं अखबार से लेकि समाचार ,इस्कूल...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  March 8, 2015, 10:00 pm
                                           जबान         (हंसोड्या , चुनगेर ,चबोड़्या -चखन्यौर्या - गीतेश सिंह नेगी ,मुंबई )ना स्वाणु सरैल ना लारा लत्ता द्यखण मा मासै एक छ्वट्टि सी लुथगी , बिना हड्गी एक लुतपुति सी जान अर नौ देखा धौं बल जबान ,स्वादै चटोर्या ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  March 8, 2015, 9:37 pm
                                                 कुकुर अर समाजवाद                 (हंसोड्या , चुनगेर ,चबोड़्या -चखन्यौर्या - गीतेश सिंह नेगी )कुकुर अर आदिमौ दगडू कुई आजै बात नि च यू साब बल लगभग तैतीस हजार साल पुरणु रिश्ता च ,तब भटेय कुकुर बिन आदिमौ अ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  March 8, 2015, 9:34 pm
महंगै अर माभारत (हंसोड्या , चुनगेर ,चबोड़्या -चखन्यौर्या - गीतेश सिंह नेगी )महंगै एक इन्नु शब्द च जैकू असर शब्दभेदी बाण से बी जादा च ,म्यार ख्याल से त महंगै अर गरीबी कू साख्युं कु बैर च ,क्या पता महंगै अर गरीबी कू जलम जलामांतर कू प्रेम व्हा या व्हेय सकद वूंन्कि सौं ...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  March 8, 2015, 9:12 pm
                   विश्व प्रसिद्ध कवियौं की कवितायें उत्तराखण्ड के ख्यात कवि-गीतकार और लोक गायक आदरणीय श्री नरेन्द्र सिंह नेगी जी की गढ़वाली ग़ज़ल "लटुलि फुलिं ग्येनी"का अनुवाद , ( अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी )                   "लटुलि फुलिं ग्येनी"त्यार...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  January 18, 2015, 8:11 pm
                   विश्व प्रसिद्ध कवियौं की कवितायें उत्तराखण्ड के ख्यात कवि-गीतकार और लोक गायक आदरणीय श्री नरेन्द्र सिंह नेगी जी की गढ़वाली ग़ज़ल "लटुलि फुलिं ग्येनी"का अनुवाद , ( अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी )                   "लटुलि फुलिं ग्येनी"त्यार...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  January 18, 2015, 8:11 pm
विश्व प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का अनुवाद     गढ़ भाषा गौरव श्री "नरेंद्र सिंह नेगी "जी "को सादर समर्पित उनकी एक रचना  का  अनुवाद  ,अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी ,                "खैरिका अन्धयरों मा खोजायूँ बाटु "            नरेंद्र सिंह नेगीखैरिका अन्धयरो...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  December 6, 2014, 12:08 am
विश्व प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का अनुवाद     गढ़ भाषा गौरव श्री "नरेंद्र सिंह नेगी "जी "को सादर समर्पित उनकी एक रचना  का  अनुवाद  ,अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी ,                "खैरिका अन्धयरों मा खोजायूँ बाटु "            नरेंद्र सिंह नेगीखैरिका अन्धयरो...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  December 6, 2014, 12:08 am
                               भगीरथ                           (हंसोड्या , चुनगेर ,चबोड़्या -चखन्यौर्या - गीतेश सिंह नेगी ,Mumbai)धरती बल ७१ % पाणिळ ढकीं च ,समोदर बी ९६.५ % खारु पाणि लेकि उछ्ल्णु च ,जाणकार लोग ब...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  June 15, 2014, 11:47 am
                                                                       जुगाड                                             &nbs...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  June 8, 2014, 12:52 pm
    विश्व प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का गढ़वाली भाषा अनुवाद श्रृंखला  "दुष्यंत कुमार "को सादर समर्पित उनकी एक कविता का गढ़वाली भाषा अनुवाद                     अनुवादक : गीतेश सिंह नेगी ,मुम्बईधर्म / दुष्यंत कुमारतेज़ी से एक दर्दमन में ज...
हिमालय की गोद से...
Tag :
  May 24, 2014, 3:39 pm
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:
  हमारीवाणी.कॉम पर ब्लॉग पंजीकृत करने की विधि बहुत सरल हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रष्ट के सबसे ऊपर दाईं ओर लिखे ...
  हमारीवाणी पर ब्लॉग-पोस्ट के प्रकाशन के लिए 'क्लिक कोड' ब्लॉग पर लगाना आवश्यक है। इसके लिए पहले लोगिन करें, लोगिन के उपरांत खुलने वाले प...
और सन्देश...
कुल ब्लॉग्स (3755) कुल पोस्ट (175866)